Begrippen.

Pas op het moment dat er daadwerkelijk gesproken gaat worden over een strategie komen er een aantal begrippen aan de orde rond doelstellingen. Rond deze begrippen ontstaat vaak verwarring. Met als gevolg verwarring. Daarnaast het vaak moeilijk om de prestaties van verschillende organisaties of organisatie-onderdelen objectief te vergelijken en te beoordelen.

Daarom is het raadzaam om eerst even op een aantal begrippen in te gaan:

Kerngebieden

Bij het definiëren van een strategie zijn er drie kerngebieden. Bij vrijwel organisatie speelt alles zich af op deze gebieden. En dat zijn:

  1. Klant
  2. Financien
  3. Blauwdruk

Alles draait om klanten/afnemers, elke organisatie zal geld ontvangen en uitgeven en elke organisatie zal een organisatie hebben om de diensten en producten te leveren aan haar klanten/afnemers.

Deze drie kerngebieden vormen de basis voor elke organisatie bij het rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten.

Resultaatgebieden, -maatstaven en doelen

Resltaatgebieden zijn de gebieden waar een organisatie haar resultaten wil behalen en daar doelen voor formuleert.  Deze resultaatgebieden bevinden zich vrijwel altijd binnen de kerngebieden klant, financien en blauwdruk. Resultaatgebieden zijn een verdere specificeren daarbinnen. Resultaatgebieden zijn bijvoorbeeld klanttevredenheid, financiële stabiliteit of medewerkers-bevlogenheid.

Binnen elk resultaatgebied worden resultaat-maatstaven gebruikt om specifieke aspecten van de prestaties te meten. Resultaat-maatstaven zijn kwantitatief en kunnen worden uitgedrukt in cijfers, percentages of andere meeteenheden.

Tenslotte zijn er de doelen, die de gewenste uitkomsten of prestatieniveaus vertegenwoordigen die een organisatie binnen elk resultaatgebied wil bereiken. Het is belangrijk om regelmatig de doelen binnen deze resultaatgebieden te herzien om aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Een organisatie die niet wezenlijk verandert zal veelal dezelfde resultaatgebieden en resultaat-maatstaven hebben. Wat van keer tot keer kan veranderen zijn de doelen die horen bij het betreffende resultaatgebied.

Kerndoelen en innovatiedoelen.

Als het gaat om doelen zijn er twee soorten doelen. Om te beginnen de kerndoelen. Dat zijn dan de doelen die behoren bij de kerngebieden. In wezen zijn deze doelen de belichaming van de corebusiness van de organisatie. Daarnaast zijn er de zogenaamde innovatie-doelen. Dit zijn de verbeteringen de in de organisatie moeten worden uitgevoerd zodat uiteindelijk de kerndoelen verbeteren.

Samengevat zullen innovatie-doelen leiden tot verbeteringen van de kerndoelen.

Kritische succesfactoren.

Tenslotte zijn er de kritische succesfactoren. Dat zijn die elementen binnen een organisatie die essentieel zijn voor het behalen van succes op lange termijn. Deze factoren kunnen variëren afhankelijk van de aard van de organisatie, de industrie en de strategische doelstellingen, maar ze zijn over het algemeen van cruciaal belang voor het realiseren  van de strategische doelen van de organisatie.

Innovatiedoelen en kritische succesfactoren (KSF’s) zijn beiden belangrijk voor het succes van een organisatie, maar ze verschillen in hun aard en focus.

Innovatiedoelen zijn specifieke doelstellingen die gericht zijn op het stimuleren van verandering, vernieuwing en verbetering binnen een organisatie. Deze richten zich meestal op het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, processen, technologieën of markten, of het verbeteren van bestaande activiteiten om concurrentievoordeel te behalen. Innovatiedoelen zijn vaak gericht op het verkennen van nieuwe mogelijkheden, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van waarde voor de organisatie en haar belanghebbenden op de lange termijn.

Kritische Succesfactoren (KSF’s) zijn de specifieke factoren of variabelen die van cruciaal belang zijn voor het behalen van de doelstellingen van een organisatie. Deze factoren worden geïdentificeerd als de sleutelcomponenten die het succes van een organisatie bepalen en die moeten worden beheerd en aangepakt om optimale prestaties te bereiken. KSF’s kunnen verschillen per organisatie en branche, maar ze omvatten vaak aspecten zoals klanttevredenheid, productkwaliteit, operationele efficiëntie, merkreputatie, innovatiecapaciteit, financiële stabiliteit en personeelsbetrokkenheid.

SMART-doelen

De uiteindelijke doelen moeten zo SMART mogelijk zijn.

Dit acroniem staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Elke term draagt bij aan het definiëren van een doelstelling die niet alleen duidelijk omschreven en begrepen is, maar ook binnen een bepaald tijdsbestek succesvol kan worden gerealiseerd.

De toepassing van SMART-doelstellingen zorgt voor een pragmatische aanpak bij het stellen van doelen, bevordert heldere communicatie en verhoogt de kans op succes door duidelijkheid en meetbaarheid. 

Samengevat

Kerngebieden zijn de gebieden waarin een strategie kan worden onderverdeeld. Daarbinnen zijn er resultaatgebieden met maatstaven specifieke doelen. Kerngebieden, resultaatgebieden en maatstaven zullen niet snel veranderen. Doelen wel. Naast kerndoelen zijn er innovatie doelen. Innovatiedoelen moeten leiden tot een verbetering van de kerndoelen.  Vervolgens zijn er de kritische succesfactoren die het succes bepalen van een strategie. Tot slot moeten de uiteindelijke doelen SMART zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X