Financiële analyse. 

Tot nu toe is de financiële kant niet expliciet aan de orde geweest. Uiteraard zijn financiën essentieel als het gaat de toekomst, groei en continuïteit van een organisatie. Er is gekeken  gekeken naar de identiteit van de organisatie met de  why, visie, missie, bestaansrecht, kernwaarden en het doel op lange termijn. Vervolgens is gekeken naar de positionering met het bedrijfsmodel, de waardepropositie en een korte samenvatting in de vorm van de pay-off. Daarna is er gekeken naar de relevante trends, de omgeving en de sterke en zwakke kanten en de kansen en bedreigingen. 

Alvorens nu na te kunnen denken over de strategie is een financiële analyse onontbeerlijk. Duidelijk moet zijn wat de huidige financiële situatie is en wat de mogelijkheden zijn om eventueel te investeren. 

Wat is de essentie van de financiële analyse

Een financiële analyse moet in eerste instantie aangeven wat de huidige financiële gezondheid is. Daarnaast moet het inzicht geven in de financiële kant bij bepaalde scenario’s. Tot slot is het essentieel om na te gaan wat het effect is van lopende en geplande investeringen.

Relevante ratios

Voor een analyse van de huidige financiële situatie zijn er een aantal ratio’s die een goed inzicht geven in de huidige financiële situatie.

Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een organisatie in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft aan in hoeverre de organisatie beschikt over voldoende snel beschikbare middelen (zoals contant geld of gemakkelijk te verkopen activa) om haar kortlopende schulden te betalen. Een hoge liquiditeit betekent dat een bedrijf gemakkelijk aan zijn korte termijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Solvabiliteit is een maatstaf voor de capaciteit van een organisatie om op lange termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft aan in hoeverre het eigen vermogen van de organisatie de totale schulden overtreft en is daarmee een indicatie van de financiële gezondheid en stabiliteit op de lange termijn. Een solvabele onderneming heeft voldoende vermogen om haar schulden te dekken, zelfs als alle activa zouden moeten worden geliquideerd.

Rentabiliteit geeft aan hoe effectief een organisatie haar kapitaal (zowel eigen vermogen als vreemd vermogen) gebruikt om winst te genereren. Het is een indicator van de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf, uitgedrukt in percentages. Rentabiliteit kan worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, zoals de rentabiliteit van het eigen vermogen (ROE), de rentabiliteit van het totale vermogen (ROA), en de rentabiliteit van de omzet.

Cashflow, of kasstroom, verwijst naar de in- en uitstroom van contant geld en liquide middelen binnen een organisatie over een bepaalde periode. Het is een essentiële indicator voor de liquiditeit van een bedrijf, aangezien het laat zien hoeveel geld er daadwerkelijk beschikbaar is voor activiteiten zoals investeringen, schuldaflossingen en dividenduitkeringen. Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, terwijl een negatieve cashflow wijst op meer uitgaven dan inkomsten.

Aanpak.

Om een grondig en relevant begrip te verkrijgen van de financiële status, is het essentieel om methodisch te werk te gaan. Hieronder volgt een gestructureerde benadering:

Valkuilen

Bij het maken van de financiële analyse zijn er een aantal valkuilen. 

De belangrijkste valkuilen zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X