Werkbeleving in tijden van reorganisatie

L1 is de best bekeken regionale omroep van Nederland. Met ruim 90 medewerkers in vaste dienst en een gelijk aantal freelancers die op enige wijze aan L1 verbonden zijn. De Limburgers waarderen de inzet van de medewerkers van L1. Binnen L1 is de (medewerkers)-tevredenheid helaas minder groot. De onderlinge samenwerking is niet optimaal en ook zijn er fusies en reorganisaties die het werkplezier beduidend verminderen.

Om de werkbeleving om te draaien naar een positieve cultuur is kweekel om hulp gevraagd. Om de kern van het probleem boven tafel te krijgen zijn er interviews afgenomen onder de medewerkers van L1. Ook is elke medewerker gevraagd een gedragsvoorkeurentest in te vullen. Deze is onderverdeeld in vier type mensen met daarbij een kleur: principieel (groen), sociaal (geel), doelgericht (rood) en procedureel (blauw). Het beseffen en herkennen van andermans gedragsvoorkeur draagt sterk bij aan het begrip voor collega’s en hun handelen. Cruciaal als basis voor een sterke cultuur!

Op basis van de interviews zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd in alle lagen van de organisatie. In deze bijeenomsten kwamen naast de gedragsvoorkeuren ook altijd de volgende onderdelen aan bod:

Veelvoorkomende problemen binnen organisaties?

  • Toepassing op L1.
  • Welke verbeteringen zien we graag?
  • Het omzetten in concrete besluiten?
  • Wie is verantwoordelijk voor welke actie

De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zeer positief ervaren en hebben geleid tot meer productiviteit vanuit de medewerkers. Ze waren gedreven om met de uit de bijeenkomsten voortgekomen acties aan de slag te gaan! Het behandelen van de gedragsvoorkeuren bleek veel impact te hebben gehad op de medewerers en organisatie. Binnen de teams konden onenigheden en acties verklaard worden. Zo waren er teams die door het ontbreken van blauwe collega’s bijvoorbeeld erg weinig oog hadden voor structureren.

De directie aan het woord:

‘Er werd geconstateerd dat er bij L1 op het gebied van communicatie en samenwerking nogal wat verbeterd kon worden. We hebben daarvoor in 2016 een traject doorlopen met begeleiding van Kweekel. Door middel van onder meer individuele coaching en sessies op de hei is er meer duidelijkheid gekomen over de rollen, structuur en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Het traject is begin februari 2017 afgerond en heeft zeker geleid tot een betere samenwerking en communicatie.’

Dorpsstraat 197
2421 AZ Nieuwkoop

T 0172 – 406 080
E info@kweekel.nl

X